A generic thing (something that doesn’t fit in the previous definitions.

Företag

Ett företag är en organisation som samordnar resurser, som till exempel arbetkraft, kapital, teknik och information, för att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål.

Mäklare

Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper.

Skuld (ekonomi)

En skuld är i ekonomi en förbindelse att återbetala en summa pengar, ofta inom visst datum. Exempel är levantörsskulder som är obetalda fakturor från leverantörer. Ibland brukar även avsättningar räknas som skuld. En skuld återbetalas ibland genom uppdelade belopp, så kallade amorteringar. Ränta räknas inte vara en del av skulden. Definitionen på en skuld är tillgångarna man har minus förmögenheten.

Betalning

Betalning är överföring av likvid i en affärstransaktion.

Punkt (matematik)

En punkt betecknar inom geometri ett objekt utan någon utsträckning. En punkt kan definieras genom dess läge i ett koordinatsystem.

Köp

Köp, är en ekonomisk och juridisk term och avser förvärv av varor mot betalning. Köp regleras av olika lagar beroende på vad som köps. Konsumentköplagen reglerar köp av varor. Köplagen reglerar köp av lös egendom. Jordabalken reglerar köp av fast egendom.

Samhälle (sociologi)

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt. Ett samhälle kan mer förenklat beskrivas som en ekonomisk, social och industriell infrastruktur.

Får

Får (Ovis) är ett släkte idisslare och förekommer med flera vilda arter. Fårhonan kallas tacka, hanen bagge och ungarna lamm.

fritidshus

Gata

En gata är en väg i stadsmiljö, ett långsträckt stycke av markytan i en stad, avsedd att främja trafik, av gående eller fordon, och därmed sammanlänka olika regioner och fastigheter i staden. Ordet gata syftade ursprungligen på en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. Ordet väg används idag framför allt om landsvägar. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd.