Tak

Ett tak är ett byggnadselement som utgör en byggnads eller ett rums övre avgränsning. Gränsen mellan vägg och tak kan vara flytande. Se vidare yttertak respektive innertak. Taket består dels av en bärande konstruktion dels av ett skyddande skikt.

Skuld (ekonomi)

En skuld är i ekonomi en förbindelse att återbetala en summa pengar, ofta inom visst datum. Exempel är levantörsskulder som är obetalda fakturor från leverantörer. Ibland brukar även avsättningar räknas som skuld. En skuld återbetalas ibland genom uppdelade belopp, så kallade amorteringar. Ränta räknas inte vara en del av skulden. Definitionen på en skuld är tillgångarna man har minus förmögenheten.

Punkt (matematik)

En punkt betecknar inom geometri ett objekt utan någon utsträckning. En punkt kan definieras genom dess läge i ett koordinatsystem.

Betalning

Betalning är överföring av likvid i en affärstransaktion.

Samhälle (sociologi)

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt. Ett samhälle kan mer förenklat beskrivas som en ekonomisk, social och industriell infrastruktur.

Köp

Köp, är en ekonomisk och juridisk term och avser förvärv av varor mot betalning. Köp regleras av olika lagar beroende på vad som köps. Konsumentköplagen reglerar köp av varor. Köplagen reglerar köp av lös egendom. Jordabalken reglerar köp av fast egendom.

Får

Får (Ovis) är ett släkte idisslare och förekommer med flera vilda arter. Fårhonan kallas tacka, hanen bagge och ungarna lamm.

Idé

En idé är en tanke som präglas, för den aktuella individen som får idén, av nyhet och unikhet. En idé inbegriper ofta någon slags lösning på något slags problem. Allt från en idé om hur man ska göra en resa till en idé som behandlar något av samhällets basdrag. Det finns dock också så kallade “fixa idéer” som präglas av att en individ “hängt” upp sig vid att tillvaron är på ett visst sätt. Att “få en idé” kan till vardags ibland beskrivas som att “det tändes en glödlampa [för mig]”.

underhåll

Hyra

Hyra är i juridisk mening den ersättning i pengar, varor eller tjänsteprestationer, som en person vid ett hyresavtal betingar sig av en annan för egendom, som till den senares brukande överlämnas, eller för arbetskraft, som ställes till hans förfogande. Exempel på olika former av hyra kan vara att en hyresgäst hyr en lägenhet, stuga eller motsvarande av en hyresvärd. Man kan även hyra olika föremål såsom filmer, bilar, arbetsmaskiner och cyklar.