Olika former av hustyper

Hustyper

Olika typer av hus

Det finns en mängd olika typer av hus där ute, nedan hittar du en lista på de vanligaste hustyperna:

Friggebod

Friggebod en typ av husFriggebod i Sverige är ett fristående hus (komplementbyggnad) vars byggnadsarea först fick uppgå till högst 10 kvm  men som första januari 2008 höjdes till 15 kvm med högst 3 meter till taknocken & att antalet bodar inte längre är begränsat till 2 som tidigare. Ytan/Arean avser den sammanlagda arean för alla bodar & uthus utan bygglov på en fastighet byggda efter 1979 då lagen om friggebod infördes.

Friggeboden kräver inte bygglov om den byggs på en tomt som är bebyggd med ett en eller två-bostadshus, men får inte byggas närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan grannes medgivande. Dock får kommunen upphäva lovfriheten för friggebodar genom detaljplan i ett område med värdefull miljö. Inom strandskyddsområde krävs dessutom dispens & inom 4,5 meter från gräns mot gata & allmän plats kan friggeboden inte byggas utan bygglov.

Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, t.ex. att den skall ha en form & färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara & att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. I friggeboden får man sätta in el men oftast krävs en bygganmälan till kommunen för installation av vatten & avlopp.

Både friggebod & attefallshus får byggas med källare enligt Boverkets regelverk.

Attefallshus

Hustyp attefallshusDu som har ett 1 eller 2-bostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvm också bygga attefallshus på maximalt 25 kvm. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 

 

 

 

Storlek på attefallshus

Attefallshus får byggas i bostadshusets närhet. Högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill kan du bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvm. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis kontor, förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du bygger attefallshus närmare gränsen än 4,5 m krävs berörda grannars medgivande.

Järnvägsområde, strandskydd & väg

Regler för att bygga attefallshus nära järnvägDet krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö & vattendrag. Nära allmän väg & järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

 

 

Vad får ett attefallshus användas till?

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad & permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Byggregler för attefallshus

Byggregler för attefallshusEtt attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR & Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning & utrustning för matlagning & personlig hygien & möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga & användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När krävs det bygglov?

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till t.ex hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som byggs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill bygga ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter som tillkommer när du bygger attefallshus

Avgifter för attefallshusByggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked & slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök & andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

 

 

Om du bryter mot lagen

Om ett attefallshus byggs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- & bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig & skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar & andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person eller organisationsnummer, namn & adress, fastighetsbeteckning & när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Småhus

Villa

Villa en typ av husEn villa är ett friliggande småhus avsett att vara en enfamiljsbostad, men man brukar skilja på en villa & en stuga. En av de stora kvaliteterna för en villa är möjligheten att få in dagsljus från 4 olika håll & det faktum att rum i huset kan få ljus från flera riktningar. En vanlig enfamiljsvilla ovan mark har oftast en, en & en halv eller två våningar, i mer sällsynta fall 3. Även källare kan förekomma på många håll. De första villorna i modern bemärkelse är från 1820 talet & kan ses i bostadsområden i London & Berlin. I Sverige byggdes det första villaområdena i Göteborg på 1840 talet. Hela stadsdelar av villor uppkom i början av 1900 talet i & med egnahemsrörelsen som på 1930 talet övergick till självbyggeri. Prefabtekniken gjorde att det på 1970 talet kunde uppstå helt nya villaområden, byggda i stor skala.

Radhus

Typ av hus, radhusRadhus räknas som bostadshus och är sammanlänkade i ytterväggarna samt har en större boyta än 50 kvm. Sammanlänkade bostadshus som är mindre än 50 kvm boyta kallas för skjul. Det är en mycket vanligt förekommande förortsbebyggelse i England, Tyskland & Skandinavien. De första radhusen byggdes i Frankrike/Paris så tidigt som 1605 mellan 1612 & nådde England på 1600 talets andra hälft i samband med återuppbyggnaden av London efter den stora branden. I industrialismens England ökade användningen av radhus kraftigt i form av arbetarbostäder där samma form återupprepades flera gånger längs gatan. Många samhällsbyggare & arkitekter var skeptiska till radhuset som boendeform långt in på 1940-talet. Under 1950 talet tog radhusbyggandet fart i Sverige, främst för att de var så yteffektiva när städerna expanderade. Tidiga radhus från 1900 och 1960 talen har på senare år blivit en allt mer eftertraktad boendeform i storstäderna. Främst arkitektritade 1930 & 1950 tals hus har kommit på modet.

Fritidshus

Ett fritidshus i SverigeEtt fritidshus är ett hus, en stuga eller ett torp, i allmänhet på landet. Det kan vara en mycket enkel friggebod eller kolonistuga utan några bekvämligheter eller en grosshandlarvilla i skärgården med all komfort. Även utlandet har sina fritidshus eller stugor. I England heter det “weekend cottage”, i Finland “mökki”, i Frankrike “chaumière”, i Italien “seconda casa”, i Norge “hytte”. I Sverige och i Svenskfinland säger man stuga.